David D'Or & Shlomo Bar

-

1995

0
0
1
Halleluyah
0
0
2
Kol Meshamaim
0
0
3
Etzleno Bekfar Tudra
0
0
4
In Your Heart
0
0
5
Shadmati
0
0
6
Al Tashlicheni
0
0
7
Shmor Al Haolam
0
0
8
Shar Rachamim
0
0
9
Shir Lashalom
0
0
10
Ahuvat Hasapan

david's albums

discography

David D'Or & Shlomo Bar

-

1995

0
1
Halleluyah
0
2
Kol Meshamaim
0
3
Etzleno Bekfar Tudra
0
4
In Your Heart
0
5
Shadmati
0
6
Al Tashlicheni
0
7
Shmor Al Haolam
0
8
Shar Rachamim
0
9
Shir Lashalom
0
10
Ahuvat Hasapan

for more albums: